Huishoudelijk reglement

Medegebruik MFA Kimpe Veld te Tungelroy
Stichting MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2, 6005 SR Weert

1. Gebruiksrecht

 1. Huurder heeft, met uitzondering van het bepaalde bij 1.4, het recht de ruimtes gedurende het gehele jaar te gebruiken (in vakantieperiodes in overleg). Het medegebruik van hal en gangen, die toegang verschaffen tot de gehuurde ruimtes en berging, en van de toiletten en het in MFA Kimpe Veld aanwezige grand café (en keuken in overleg) is toegestaan. Voor het buiten de gehuurde ruimtes in gebruik nemen van meubilair en overige inventaris is vooraf de goedkeuring van de beheerder benodigd.
 2. Het gebouw zal geopend zijn uiterlijk één kwartier voor aanvang van een bijeenkomst. De bijeenkomsten zullen uiterlijk te 00.00 uur beëindigd zijn, tenzij een later tijdstip uitdrukkelijk bij het bespreken van de lokaliteiten is overeengekomen.
 3. Indien huurder gebruik wenst te maken van de ruimtes op dagdelen waarop verhuurder zelf geen gebruik van het gebouw maakt, is hij verantwoordelijk voor de zorg van de beveiliging, het sleutelbeheer en alle overige handelingen die voortvloeien uit het algehele beheer van MFA Kimpe Veld. Hieronder valt tenminste de verantwoordelijkheid voor het op gelijke wijze openen en afsluiten van het gebouw, in- en uitschakelen van verwarming, verlichting en beveiligingsinstallatie.
 4. Het is huurder niet toegestaan naast de in artikel 1 van de huurovereenkomst vermelde ruimtes, zonder verkregen toestemming van verhuurder de duur en omvang van dit gebruik uit te breiden. Ter verkrijging van deze toestemming en in verband met verrekening van de extra huurkosten dient de gewenste uitbreiding vooraf bij de beheerder te worden aangemeld. De goedkeuring voor deze uitbreiding is verleend, zodra de beheerder of de voorzitter van stichting MFA Kimpe Veld dit akkoord heeft bevonden. Indien (extra) vergaderruimte wordt benodigd strekt een tijdige reservering tot aanbeveling.
 5. Om een optimaal gebruik van de ruimtes mogelijk te maken wordt het clean-desk principe gehanteerd. In verband hiermee zal huurder steeds bij vertrek de gebruikte materialen in de daarvoor beschikbare bergingen/opbergruimtes en kastruimte opbergen en deze met de beschikbaar gestelde sleutels beveiligen. Huurder ondertekent de sleutellijst bij ontvangst van de sleutels. Na gebruik worden de ruimtes veegschoon gemaakt en meubilair geordend teruggeplaatst.
 6. Huurder is verplicht aanwijzingen met betrekking tot het medegebruik door of namens verhuurder uit te voeren. Huurder is niet bevoegd andere personen dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het medegebruik tot het gebouw toe te laten. In geval van schade en calamiteiten is huurder gehouden onverwijld contact op te nemen met de contactpersoon van verhuurder.

2. Bespreken van ruimtes

 1. Voor het bespreken van MFA Kimpe Veld en haar ruimtes dient men zich voor onder artikel 1 genoemde huur (abonnement/jaarovereenkomst) te wenden tot de stichting MFA Kimpe Veld, en voor onder artikel 3.2 genoemde huur (incidenteel of eenmalig gebruik) tot de beheerder, Yvonne en Erik, tel. nr. 06-12 450 831. cafedehoeskmr@gmail.com Beheerder houdt de agenda bij en onderhoudt nauw contact met het bestuur omtrent het verhuren.

3. Huurpenningen

 1. De verschuldigde huurpenningen voor ruimtes, die bij abonnement/jaarovereenkomst zijn verhuurd, worden (liefst d.m.v. automatische betaling) per kwartaal, per 15e van de 1e maand voldaan. In ieder geval zal de betaling via bank of giro dienen plaats te vinden; zodoende heeft ook de betaler steeds een bewijsstuk. Huurpenningen worden gestort op IBAN: NL 15 RABO 0121 5834 65 t.n.v. stichting MFA Kimpe Veld Tungelroy.
 2. De verschuldigde huurpenningen voor ruimtes, die eenmalig worden verhuurd, worden na afloop van de activiteit direct aan de beheerder of de penningmeester voldaan.

4. Gebruik van de ruimtes

De huurder zal de gehuurde faciliteiten als een goed huisvader beheren, waarbij de volgende bepalingen in acht genomen moeten worden:

 1. Het is verboden zonder toestemming van de beheerder, materialen te bevestigen aan deuren, muren, vloeren of anderszins.
 2. Van de nooddeuren mag, anders dan in geval van nood of bij laden/lossen, géén gebruik worden gemaakt.
 3. De elementen van de verplaatsbare wanden worden elk, uitsluitend vóór gebruik van de gehuurde zaalruimte(s) door of in overleg met de beheerder, voorzichtig in de gewenste positie (nis) vast gezet.
 4. De regeling van de verwarming, verlichting en ventilatie berust uitsluitend bij de beheerder.
 5. Het gebruik van de garderobe is voor eigen risico.
 6. Dranken en andere verkopen aan de bar worden alleen door de beheerder gedaan, tenzij er overeengekomen is met de huurder dat deze “ bardienst” verricht. In dat geval dient alle verkopen en verbruik genoteerd te worden op een daartoe opgesteld formulier. Dit ingevuld formulier dient na afloop van de activiteit aan de beheerder te worden overhandigd ter controle en registratie. De kosten van verkopen (consumpties e.d.) zullen achteraf per maand / per kwartaal bij huurder in rekening worden gebracht.
 7. De huurder is verplicht zorg te dragen voor orde en rust in de gehuurde lokaliteiten.

5. Bijkomende leveringen en diensten

 1. Verhuurder en huurder kunnen overeenkomen dat een kopieerapparaat volgens nader te bepalen werkafspraken in medegebruik wordt genomen. De hieruit voortkomende kopiekosten zullen achteraf per maand / per kwartaal bij huurder in rekening worden gebracht.
 2. Verhuurder en huurder kunnen bovendien overeenkomen dat het telefoonverkeer volgens nader te bepalen werkafspraken via de bestaande telefooninstallatie plaatsvindt. De kosten van het telefoonverkeer zullen achteraf per maand / kwartaal bij huurder in rekening worden gebracht.
 3. Het postadres van MFA Kimpe Veld is bepaald op het in de aanhef genoemd adres. De inkomende post kan worden afgehaald bij de beheerder. De uitgaande post zal door de huurder zelf worden bezorgd.

6. Aansprakelijkheden

 1. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan het gebouw, inventaris of terrein, welke tijdens de duur van het gebruik is ontstaan. Onder de inventaris zijn ook begrepen: glaswerk en serviesgoed. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door de beheerder – in overleg met het bestuur – vastgesteld en moet onmiddellijk worden voldaan.
 2. De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, indien deze voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van gebouw of zijn inventaris. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of anderszins van kledingstukken of zich daarin bevindende goederen. Deze bepalingen gelden niet wanneer kan worden aangetoond, dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van verhuurder, of het in dienst van de verhuurder zijnde personeel.

7. Slotbepalingen

 1. Voor deze overeenkomst en haar uitvoering kiest huurder domicilie in het gehuurde.
 2. Bij overeenkomst kunnen huurder en verhuurder afwijken van dit reglement.
 3. Bij niet naleving van één of meer bepalingen van dit reglement is het bestuur bevoegd de huurder gedurende een bepaalde tijd de toegang tot het gebouw te weigeren of extra (huur)vergoedingen in rekening te brengen.
 4. Op dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing “ Algemene bepalingen huurovereenkomst en gebruik MFA Kimpe Veld”.
 5. In alle gevallen waarin het reglement, de huurovereenkomst, de algemene bepalingen en de wet niet voorzien, beslist verhuurder, nadat overleg met huurder heeft plaatsgevonden, met inachtneming van het plaatselijk gebruik en de goede trouw.